ตอบ: ปัจจัย(อื่นๆ)ที่มีคว ามสัมพันธ์กับความก้า ว ร้าวของสุนัข
โดย เพื่อน . - Thursday, 30 September 2004, 09:59PM
 

ทายหน่อย นะครับ คุณหมาบางแก้ว?

ถ้าลูก คนดี เอาไปให้ โจรเลี้ยง จะเป็นอย่างไร เอ่ย

ถ้า ลูกโจร เอาไปให้ คนดีเลี้ยง จะเป็นอย่างไร เอ่ย

และถ้าลูกโจรแล้วโจรเลี้ยง และลูกคนดีแล้วให้คนดีเลี้ยง จะเป็นอย่างไร เอ่ย

ถ้า คุณ หมาบางแก้วตอบเมื่อไหร่ ผมจะมาขยายต่อนะครับ เอาเป็นเรื่องสนุกๆนะครับ