อบรมการเลี้ยงดูและฝึ กลูกสุนัขให้อยู่ร่วมใ นสังคม
โดย Nattiwat . - Thursday, 18 November 2004, 10:08AM
 

http://www.bangkaew.com/KCTH.gif

คณะอนุกรรมการสุนัขใช้งานและกีฬา

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมฝึกอบรมและสอบ

·       อบรมการเลี้ยงดูและฝึกลูกสุนัขให้อยู่ร่วมในสังคม

โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยง

·       อบรมสุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น

·       ฝึกและแข่งขันสุนัข DOG AGILITY 

(ความสามารถและความว่องไว)

·       สอบสุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น และทดสอบพฤติกรรมสุนัข เพื่อการอยู่ร่วมในสังคม (BH TEST)

หมายเหตุ   -  ควรนำสุนัขของท่านมาด้วยในการฝึกอบรมทุกครั้ง

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด  ทั้งสิ้น ! ! !

ยกเว้นค่าสมัครสอบ BH TEST และแข่งขัน DOG AGILITY

 

โครงการฝึกอบรมในปี 2547

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2547

ณ.ศูนย์ฝึกสุนัข PET PARADISE PARK  www.drpet2000.com 
เวลา 08.00-09.00 น.  ลงทะเบียนและตรวจสุขภาพ ,สอบ BH TEST

เวลา 09.00-11.00 น.  สาธิตและทำการฝึกสุนัขเบื้องต้น และ DOG AGILITY ให้กับสมาชิก                               

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รายละเอียดกิจกรรม

1. Dog Agility การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ประเภทละ 3 รุ่นดังนี้
ประเภทสมัครเล่น รุ่นเล็ก(สูงต่ำกว่า 35 ซม.)

                             รุ่นกลาง(35-43ซม.)

                             รุ่นใหญ่(สูงกว่า 43ซม.)
กติกา: ใช้เวลาในการตัดสิน ไม่บวกคะแนนฟาล์ว แต่ต้องทำให้ครบทุกสถานี

ประเภททั่วไป  รุ่นเล็ก(สูงต่ำกว่า 35 ซม.)

                       รุ่นกลาง(35-43ซม.)

                       รุ่นใหญ่(สูงกว่า 43ซม.)
กติกา: ใช้เวลาในการตัดสิน รวมถึงบวกคะแนนฟาล์ว 

2. แข่งว่ายน้ำ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน
2.1 ว่ายเร็ว: ระยะทางโดยประมาณ 20 เมตร
      โดยให้เจ้าของโยนของเล่นให้เกินจากจุดที่กำหนด
      จับเวลาจากฝั่งถึงเส้นชัย
2.2 กระโดดไกล: วัดระยะกระโดดโดยใช้ทุ่นกำหนดระยะไว้
2.3 ว่ายเก็บของ:โดยให้เจ้าของโยนของเล่นให้อยู่ระหว่างจุดที่กำหนด
                          แล้วให้สุนัข ว่ายไปคาบกลับมาคืนให้เจ้าของ
                          จับเวลาจากฝั่งจนกระทั่งสุนัขว่ายกลับถึงฝั่ง