เชิญร่วมงานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 27 September 2005, 05:37AM
 

ชื่องาน งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับสุนัขบางแก้ว

สถานที่ ณ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 ตุลาคม 2548 (วันเสาร์)

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน

...เพื่อเป็นการเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว อย่างเป็นทางการ โดยจะมีนำเสนอวัตถุประสงค์ของชมรมฯ แนะนำกรรมการชมรมฯ ให้ประธานเปิดงาน และสมาชิกชมรมฯ ได้ทราบ ตลอดจนแนะนำกิจกรรม ต่างๆ ที่ดำเนินงานโดยชมรมคนรักบางแก้ว

...และการสัมนาทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้มาร่วมงาน ในเรื่องของสุนัขบางแก้ว ทั้งเรื่องพฤติกรรม ความดุ นิสัยประจำพันธุ์ การปรับลดพฤติกรรม งานวิจัยพันธุพฤติกรรม ปัญหาของสุนัขบางแก้วที่ถูกทอดทิ้ง ในสังคม ตลอดไปจนการรับรองการจดทะเบียนสุนัขบางแก้ว และแนวทางการพัฒนาสุนัขบางแก้ว ของไทยเราเพื่อไปสู่สากล ในอนาคตข้างหน้า

...รวมไปถึง การถาม-ตอบปัญหาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในระหว่างการสัมนา

กำหนดการ - ช่วงเช้า

เวลา 9.00-9.30 น.
...สมาชิกลงทะเบียน รับเอกสาร

เวลา 9.30-10.00 น.
... ประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงานและเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการของชมรมฯ และถ่ายภาพ เพื่อทำประชาสัมพันธ์
(โดย พ.ต.อ.(พิเศษ) วีระพงษ์ สุนทรางกูร เป็นประธานเปิดงาน)

พักเบรค15 นาที
...รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนเข้าเรื่องสัมมนา

เวลา 10.00- 12.00 น.
การสัมมนาในหัวข้อ
... งานวิจัยพันธุพฤติกรรม ของสุนัขบางแก้ว
... พฤติกรรม และการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว ไม่ให้ดุร้าย
... และถาม-ตอบ ปัญหาของผู้เลี้ยงบางแก้ว
(โดย ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร และ สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์)

เวลา 12.00-13.00 น.
...พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น.
การสัมมนาในหัวข้อ
... แนวทางการส่งเสริม การพัฒนาสุนัขบางแก้ว โดยสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
... ขั้นตอนการจดทะเบียนสุนัขบางแก้วกับสมาคมฯ และการจดทะเบียนบางแก้วต่อ FCI
... ถามตอบปัญหา
(โดยคุณธนา อัจฉริยะวรรณ เลขานุการ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) )

พักเบรค 15 นาที
... รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.00-16.00 น.
การสัมมนาในหัวข้อ
... การดำเนินงานของบ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล
... ปัญหาของสุนัขบางแก้ว ที่ถูกทอดทิ้ง ในปัจจุบัน
(คุณวิน สุทร ผู้บริหาร บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล)

เวลา 16.00-16.30 น.
... ประธานชมรมกล่าวสรุปงาน และกล่าวปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=1074