การแจกแจงคะแนนปลายภาค

คะแนนปลายภาค และการคำนวณคะแนนนั้นถูกแสดงอยู่บนจอ คะแนนปลายภาคถูกคำนวณจากส่วนประกอบที่เป็นไปได้สามอย่างได้แก่

1. คะแนนที่นักเรียนได้จากอาจารย์จากงานที่ส่ง
2. คะแนนเฉลี่ยจากการให้คะแนนของนักเรียนคนอื่นจากงานที่ส่ง
3. คะแนนที่ได้จากการประเมินผลงานการให้คะแนนนักเรียนคนอื่นในช่วงที่ให้นักเรียนเป็นคนตรวจงานให้นักเรียนคนอื่น นักเรียนถูกประเมินจาก (ก) นักเรียนให้คะแนนสูงกว่า หรือต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนคนอื่นให้มาก (กรณีนี้เรียกว่าลำเอียง) (ข) คะแนนที่นักเรียนให้นั้นใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนคนอื่นให้ (กรณีเรียกว่าความน่าเชื่อถือ) (ค) คุณภาพของการให้ความคิดเห็นสำหรับงานทุกชิ้นที่นักเรียนให้คะแนน อาจารย์จะเป็นคนรับผิดชอบการให้คะแนนส่วนนี้

คะแนนของส่วนประกอบทั้งสามนั้นมีน้ำหนัก 1:2:3 ตามลำดับ เพื่อที่จะได้คะแนนโดยรวมที่จะถูกนำเอาไปใช้ในการให้คะแนนอีกที หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือคะแนนที่อาจารย์ให้สำหรับการให้ความคิดเห็นนั้นมีน้ำหนักเท่ากับส่วนของกรณีการลำเอียงและกรณีความน่าเชื่อถือรวมกัน

น้ำหนักของแต่ละส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน น้ำหนักถูกแสดงไว้ในตารางเล็ก

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด