การตรวจคะแนนในรูปแบบนักเรียนตรวจให้นักเรียนคนอื่น

การตรวจคะแนนแบบนักเรียนตรวจให้นักเรียนคนอื่นมีสองรูปแบบ

1. จะมีแต่ความคิดเห็นโดยทั่วไป กับความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการการประเมินที่ถูกเขียนไว้บนหน้าที่ใช้ให้คะแนน การให้คะแนนของสิ่งที่ต้องการการประเมินจะไม่ถูกระบุไว้ในหน้าที่ให้คะแนน จะไม่มีการให้คะแนนรวมสำหรับงานทุกชิ้น แต่ว่าการให้คะแนนของนักเรียนที่เป็นคนตรวจจะมีผลต่อคะแนนปลายภาคของนักเรียนที่เป็นเจ้าของผลงาน
2. ในกรณีนี้ ทั้งนักเรียนและอาจารย์จะต้องแสดงความคิดเห็นและคะแนน งานทุกชิ้นจะได้รับทั้งคะแนนที่เป็นตัวเลขกับคะแนนที่วัดคุณภาพของผลงาน คะแนนปลายภาคจะถูกคำนวณจากการให้น้ำหนักคะแนนของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ยจากการให้คะแนนของนักเรียนคนอื่น และผลการให้คะแนนนักเรียนคนอื่นของตัวนักเรียนเอง

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด