ประเภทของการบ้าน

การบ้านมีหลายประเภทด้วยกัน

ส่งนอกเว็บ - คือการให้นักเรียนส่งการบ้านเป็นชิ้นงาน นอกเว็บ ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์แต่อย่างใด นักเรียนสามารถดูการบ้านได้จาก เว็บนี้ แต่ไม่สามารถที่จะอัพโหลดไฟล์ เพื่อส่งให้ครูตรวจบนเว็บได้ แต่ครูสามารถ ที่จะให้คะแนนบนเว็บ และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงเกรดที่ได้

ส่งบนเว็บ - วิธีนี้ คือการให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์ หนึ่งไฟล์ ซึ่งสามารถ อยู่ในรูปแบบต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เวิร์ด รูปภาพ ซิปไฟล์ เว็บไซต์ ที่มีการซิบเรียบร้อยแล้ว ครูสามารถตรวจไฟล์ต่างๆ เหล่านี้บนเว็บได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด